Resocjalizacja i socjoterapia (2 sem)

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 371 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Resocjalizacja i socjoterapia (2 sem)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku „Resocjalizacja i socjoterapia” mają na celu przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego czy asystenta rodziny.


Czas trwania: 2 semestry; kierunek ten obejmuje 60 godz. praktyk


Opis kierunku: Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i socjoterapiapozwalają nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań profilaktycznych oraz działań resocjalizacyjnych i wychowawczych.

Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Program kierunku ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii.


Uzyskane kwalifikacje:

Studia na ww. kierunku mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie resocjalizacji.

Nazwa zawodu: Specjalista resocjalizacji;

Kod zawodu: 263505 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.) osoby z wykształceniem wyższym mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i pracować jako wychowawcy lub być kierownikami placówki wsparcia dziennego, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.


Zatrudnienie:

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach takich jak:

- policyjna izba dziecka,

- areszt śledczy,

- schronisko dla nieletnich,

- dom dziecka,

- ośrodek interwencji kryzysowej,

- ośrodek przeciwdziałania przemocy,

- zakład karny oraz inne placówki penitencjarne,

- instytucje zajmujące się resocjalizacją i profilaktyką społeczną,

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii,

- świetlice socjoterapeutyczne.

Umożliwią ponadto otworzenie i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej z zakresu resocjalizacji.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą (poza resortem oświaty) niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji; psychologów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę, pracowników ośrodków terapeutycznych, resocjalizacji, placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz wszystkich pedagogów szkolnych chcących zdobyć nowe kompetencje; osób poszukujących zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo–wychowawczych nieposiadających kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.


  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.