Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 420 opinii
9.9
< powrót do oferty

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku „Resocjalizacja i wczesna Interwencja społeczna” mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz praktyczne umiejętności przydatne w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza.


Czas trwania: 2 semestry; kierunek ten obejmuje 60 godz. praktyk


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i wczesna Interwencja społeczna umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających im organizowanie oraz współorganizowanie różnych form wsparcia społecznego dla osób go potrzebujących, w tym m. in.: bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, niedostosowanych społecznie, osadzonych w zakładach karnych, wychowanków placówek resocjalizacyjnych, a także do pracy w placówkach taką pomoc świadczących.

Program kierunku ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii.

Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do:

- planowania i realizowania działań resocjalizacyjnych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych i terapeutycznych;

- rozpoznawania i diagnozowaniu sytuacji problemowych wymagających profilaktyki lub resocjalizacji wśród więźniów oraz osób niedostosowanych społecznie;

- prowadzenia działalności pedagogiczno-resocjalizacyjnej w zakresie profilaktyki kryminologicznej i resocjalizacji;

- organizowania lokalnych strategii przeciwdziałania różnym zjawiskom patologii społecznej: agresji szkolnej, przemocy domowej, agresji dzieci i młodzieży, agresji jednostek w obszarach publicznych, alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości, nieprzestrzeganiu prawa;

- prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki i resocjalizacji na ulicach i podwórkach jako „streetworker”.


Uzyskane kwalifikacje:

Studia na ww. kierunku mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie socjoterapii w resorcie zdrowia i pomocy społecznej oraz w placówkach pieczy zastępczej.

Nazwa zawodu: Specjalista resocjalizacji.

Kod zawodu: 263505 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.) osoby z wykształceniem wyższym mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i pracować jako wychowawcy lub być kierownikami placówki wsparcia dziennego, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.


Zatrudnienie:

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach takich jak:

- policyjna izba dziecka,

- areszt śledczy,

- schronisko dla nieletnich,

- ośrodek interwencji kryzysowej,

- ośrodek przeciwdziałania przemocy,

- zakład karny oraz inne placówki penitencjarne,

- instytucje zajmujące się resocjalizacją i profilaktyką społeczną,

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii

- świetlice socjoterapeutyczne.

Umożliwią ponadto otworzenie i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej z zakresu resocjalizacji i wczesnej interwencji społecznej.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do: psychologów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę, pracowników ośrodków terapeutycznych, resocjalizacji, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wszystkich pedagogów szkolnych chcących zdobyć nowe kompetencje.