Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 82 opinii
9.5
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Forma studiów: e-learning (online)

Cel: Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji, znajomość innowacji metodycznych i organizacyjnych oraz kreatywnych metod pracy z uczniem, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać przez nich wykorzystane.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opis kierunku: Kierunek ten doskonali w sposób nowatorski warsztat pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczyciela oraz umożliwia uzupełnianie stopni awansu zawodowego.

Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: edukacji antydyskryminacyjnej, zmian, innowacji, eksperymentów, krytycznego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, współczesnego wychowawcy, praktycznych aspektów prawa i dokumentacji w pracy nauczyciela, myślenia wizualnego, stresu i wypalenia zawodowego, relacji, mediacji i sytuacji kryzysowych w szkole, kompetencji przyszłości, metod i technik coachingowych w edukacji, projektowania procesu edukacyjnego, projektów i grantów w szkole, indywidualizacji nauczania, pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), tym w szczególności do nauczycieli zainteresowanych rozwinięciem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych i kreatywnych metod pracy z uczniem.