Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 310 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca; wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Czas trwania: 380 godzin + 90 godzin praktyk (łącznie 470 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną” mają charakter kwalifikacyjny; nadają uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej. 

**Dodatkową korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych**

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. 


Nazwa zawodu: Wychowawca 

Kod zawodu: 235914 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną” skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, bursa, internat, pedagog szkolny) i pozaszkolnych; wspierających (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); interwencyjnych (np. pogotowie opiekuńcze); socjalizacyjnych (Dom dziecka) i wielofunkcyjnych. Ofertą mogą być zainteresowani czynni zawodowo nauczyciele, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

- placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie; pedagog szkolny,

- instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym,

- placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym,

- instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,

- organizacjach pożytku publicznego oraz warsztatach terapii zajęciowej. 


Wymagania:

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego (niezbędnego do podjęcia pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych), uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres:: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku