Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 740 opinii
9.7
< powrót do oferty


Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów:
studia kwalifikacyjne 

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.


Czas trwania: 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 3 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują:

- kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki (pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie),

- kompetencje do pracy w klasie integracyjnej w charakterze nauczyciela wspierającego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Studia podyplomowe na ww. kierunku pozwolą zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Kierunek ten może być realizowany wyłącznie w formie 3-semestralnych studiów podyplomowych lub jednolitych studiów magisterskich trwających 5 lat. W związku z powyższym osoby decydujące się na tę formę kształcenia uzyskują kwalifikacje Pedagoga Specjalnego z zakresu Oligofrenopedagogiki w ciągu zaledwie 3 semestrów.


Nazwa zawodu: 

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog); kod zawodu: 235205;

Pedagog specjalny; kod zawodu: 235919 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną (wymagającą wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne), a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

                             

Zatrudnienie:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

- nauczyciela przedszkola (oddziału) specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- nauczyciela (oligofrenopedagoga) w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych,

- nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

- nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,

- nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,

- pedagoga (oligofrenopedagoga) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych,

- pedagoga (oligofrenopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych,

- pedagoga (oligofrenopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku