Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 740 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne 

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).

 

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające im realizację zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.


Czas trwania: 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 3 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:


1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

a) oligofrenopedagoga (nauczyciela osób z niepełnosprawnością intelektualną) w:

- specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- przedszkolach i szkołach w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

- szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną;

- szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

b) wychowawcy w:

- specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach;

- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną;

- okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną.

c) pedagoga w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

d) pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

e) doradcy zawodowego w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

f) „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


2) prowadzenia zajęć:

- rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 oraz z 2023 r. poz. 1972);

- rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób:

- pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz ogólnodostępnych sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne;

- pracujących w obszarze edukacji i opieki społecznej- nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, terapeutów, pedagogów, psychologów, wychowawców, pracowników ośrodków i domów pomocy społecznej oraz pozostałych placówek świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji „dodatkowe wymagania”.

                             

Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych i okręgowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku