Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika leczniczo-terapeutyczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

Kierunek ten umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej - diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych jak i ich rodzin, zasad funkcjonowania instytucji leczniczych oraz systemów wsparcia społecznego. Kształtuje on umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. Pozwala on także rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów.


Czas trwania: 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Pedagogika leczniczo-terapeutyczna mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do zajmowania stanowiska nauczyciela:

- pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu; nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych; pielęgniarek środowiskowych, pracujących z osobami w fazie starości wymagających opieki medycznej, socjalnej, a nawet paliatywno-hospicyjnej, które chcą podnieść swoje kwalifikacje o nowe umiejętności praktyczne.

Na studia zapraszani są też pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki, dietetycy, rehabilitanci, pediatrzy, kardiolodzy, ortopedzi, psychiatrzy, onkolodzy, neurolodzy, opiekunowie społeczni). Zdobędą oni dodatkowe kompetencje w zakresie pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną, także w zakresie współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczącym i opiekującym się dzieckiem chorym i przewlekle chorym.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia).


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych; szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych; placówkach służby zdrowia; placówkach zdrowia psychicznego; świetlicach terapeutycznych; Domach Seniora, domach opieki całodobowej, domach pomocy społecznej; Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych; centrach pomocy rodzinie, centrach rehabilitacyjnych; zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych oraz stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się pracą na rzecz osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.

| Pobierz program kierunku