Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna)

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna)” mają na celu:

- wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej, dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym,

- wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie i stosowanie skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych i psychokorekcyjnych w pracy z osobami z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego (przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej),

- nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,

- wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,

- uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,

- przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec: dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny; osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze,

- ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.


Czas trwania: 450 godzin + 180 godzin praktyk (łącznie 630 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe na kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna) mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień do:

1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

a) niedostosowanych społecznie (pedagoga resocjalizacji, socjoterapeuty) w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

b) wychowawcy w młodzieżowych i okręgowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

c) pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

d) „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2) prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są dla: osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji; nauczycieli pedagogów, wychowawców, psychologów ze wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem; osób poszukujących zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo–wychowawczych nieposiadających kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej; osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji „dodatkowe wymagania”.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w: placówkach edukacyjnych (szkołach, pogotowiach opiekuńczych, w młodzieżowych i okręgowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) oraz pozostałych placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych).


Dodatkowe wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku