Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych

Cena: 370 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 186 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:


1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

a) tyflopedagoga (nauczyciela niewidomych i słabowidzących) w:

- klasach IV–VIII szkół podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w klasach IV–VIII szkół podstawowych ogólnodostępnych, w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół specjalnych przysposabiających do pracy, i oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, klasach I–III szkół podstawowych specjalnych i oddziałach specjalnych w klasach I–III szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- przedszkolach i szkołach w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

b) wychowawcy w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

c) pedagoga w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

d) pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

e) doradcy zawodowego w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach.

f) „wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


2) prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku przeznaczone są dla osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, w tym przede wszystkim dla nauczycieli, którzy pragną pracować z dziećmi z dysfunkcją wzroku, pedagogów, wychowawców, terapeutów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz warsztatów terapii zajęciowej.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w:

- szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych;

- szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi;

- szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym;

- ośrodkach szkolno-wychowawczych;

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Pobierz program kierunku