Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych (WWR)

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 311 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych (WWR)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym zgodnie z nowym modelem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR); wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające:

- profesjonalne organizowanie wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom,

- postępowanie z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) – 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:


1) zajmowania stanowiska nauczyciela:

- pedagoga specjalnego w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- wspomagającego” tj. nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


2) prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


3) wykonywania zawodu opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym.


Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia kierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi, lub zagrożonymi niepełnosprawnością; absolwentów pedagogiki, psychologii, logopedii, lekarzy i fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w:

- ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;

- Centrach Dziecka i Rodziny (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego i zastąpią w tej roli wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze);

- zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (obecne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze);

- ośrodkach wczesnej interwencji;

- specjalistycznych centrach wspierających edukację włączającą;

- w jednostkach pomocy społecznej.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Pobierz program kierunku