Arteterapia (3 sem)

Cena: 430 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 395 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Arteterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

- zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

- zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

- przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

- rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.


Czas trwania:

380 godzin (w tym 60 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu arteterapii.

Nazwa zawodu: Arteterapeuta; kod zawodu: 323013 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Podyplomowe studia arteterapii skierowane są do:

1) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii;

2) nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;

3) osób zainteresowanych pracą:

- rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie,

- resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie,

- z osobami starszymi.


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako arteterapeuci w placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:

- szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkołach życia,

- szkołach i klasach integracyjnych,

- szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych, domach kultury,

- stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.