Jakie studia warto ukończyć na początku kariery nauczyciela?

Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również działania wychowawcze. Aby skutecznie pełnić swoje obowiązki, kandydat na nauczyciela musi posiadać konkretne predyspozycje oraz wykształcenie. Czy każdy może nauczać? Jak się do tego przygotować?

Jak zostać nauczycielem?

W wyniku różnego rodzaju zawirowań gospodarczych, polski system edukacji odczuwa obecnie deficyt nauczycieli – głównie przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, ale również języków obcych czy przedmiotów ogólnokształcących. Jest to więc zawód bardzo poszukiwany, dlatego kształcenie lub przebranżowienie się na pedagoga może bardzo się opłacić. Tym bardziej jeżeli czujemy, że jest to coś, co chcielibyśmy robić – przekazywać swoją wiedzę innym i mieć wpływ na przyszłe pokolenia.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oprócz wymaganego poziomu wykształcenia powinna posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu oraz przygotowanie pedagogiczne. W przypadku nauczania w szkołach podstawowych, wystarczą studia I stopnia, natomiast w pozostałych przypadkach niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Do pracy w oświacie niezbędne jest również posiadanie przygotowania pedagogicznego. Nabywa się je w trakcie studiów lub za pomocą kursu pedagogicznego albo studiów podyplomowych. Jest to 270 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych.

W przypadku, gdy ukończony kierunek studiów nie jest tożsamy z żadnym z nauczanych przedmiotów, możliwe jest ukończenie studiów podyplomowych, które przygotują nauczyciela do kształcenia w danym obszarze.

Jak zostać nauczycielem akademickim?

Żeby zostać nauczycielem akademickim, należy posiadać wyższe wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym dyscyplinarnie. Z zawodu wyklucza też skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślnie spowodowane przestępstwo (w tym skarbowe).

Ponadto żeby zostać zatrudnionym na stanowisku:

  • profesora – należy posiadać tytuł profesora,
  • profesora uczelni – należy posiadać  co najmniej tytuł doktora i znaczące osiągnięcia,
  • adiunkta – należy posiadać co najmniej stopień doktora,
  • asystenta  – należy posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź równorzędny.

Odpowiednie predyspozycje i przygotowanie

Aby efektywnie przekazywać wiedzę i odpowiedzialnie pełnić swoje obowiązki, kandydat na nauczyciela musi posiadać konkretne predyspozycje. Najważniejsza z nich to umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi, a także odporność na stres. Ponieważ uczniowie wywodzą się z różnych środowisk, istotne jest również to, aby nauczyciel był otwarty na problemy innych – duże znaczenie ma tutaj empatia

Osoby zainteresowane nauczaniem w szkole muszą również posiadać przygotowanie pedagogiczne – jest to niezbędne nie tylko w pracy pedagoga, ale również każdej osoby, podejmującej zatrudnienie w oświacie. Studia podyplomowe mogą w tym pomóc jako forma dokształcania nauczycieli.

Co to jest przygotowanie pedagogiczne?

Nauczyciel zajmuje się planowaniem zajęć i ich organizacją, realizuje także założenia programu nauczania. W przypadku młodszych dzieci i młodzieży kładzie nacisk nie tylko na cele edukacyjne, lecz także i wychowawcze – musi więc posiadać wiedzę niezbędną do tego, aby prawidłowo przeprowadzać te procesy.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu psychologii, dydaktyki i organizacji procesu nauczania. Dodatkowo uczą się, jak wpływać na rozwój uczniów, pracować z młodzieżą o specyficznych potrzebach czy planować działalność dydaktyczną w szkole.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Przygotowanie pedagogiczne można zrealizować w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, zapisując się na jeden z poniższych kierunków studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego online:

  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu,
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego,
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych,
  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej,
  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej.

Studia podyplomowe dla nauczycieli online mają charakter kwalifikacyjny – oznacza to, że po ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku absolwent – oprócz świadectwa – otrzymuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.