Jak zdobyć kwalifikacje nauczyciela wspomagającego?

nauczyciel wspomagający studia pedagogiczne

Ostatnia aktualizacja artykułu: 7 września 2023

Braki kadrowe wśród grona pedagogicznego to ogólny problem polskiej oświaty. Zapotrzebowanie na nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje rośnie nie tylko, jeśli chodzi o konkretne przedmioty, ale także o wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Osoby, które chcą zacząć pracę jako nauczyciel wspomagający kwalifikacje mogą zdobyć realizując studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Nauczyciel wspomagający – praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W polskich szkołach rośnie liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spowodowane zdiagnozowaniem autyzmu bądź niepełnosprawności sprzężonej. W dokumencie tym nie tylko są zawarte informacje na temat właściwego postępowania z uczniem, ale również zalecenia dotyczące pracy nauczyciela.

W przypadku klas integracyjnych, obecność nauczyciela wspomagającego wymagana jest z definicji. Z kolei, gdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształci się w szkole ogólnodostępnej, wówczas obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego przez dyrektora wynika z zalecenia ujętego w treści orzeczenia. Nauczyciel wspomagający stanowi istotne wsparcie nauczyciela prowadzącego w kontekście realizacji programu przez ucznia, któremu przyswajanie wiedzy czy wykonywanie podstawowych czynności zajmuje więcej czasu.

ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA DO PRACY JAKO NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY ZAPISUJĄC SIĘ NA PEDAGOGICZNE STUDIA ONLINE

Zadania nauczyciela wspomagającego

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasie, w której znajdują się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mogą korzystać z pomocy nauczycieli wspomagających. Niesie on nieocenione wsparcie nie tylko w zakresie realizacji programu przez ucznia, ale także jego integracji z innymi członkami grupy w przedszkolu lub klasie. Bardzo ważną rolę odgrywa sama współpraca z wiodącym nauczycielem w zakresie procesów dydaktycznych.

Do najważniejszych zadań i obowiązków nauczyciela wspomagającego należy:

  • wspieranie nauczycieli prowadzących w zakresie metod pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie oraz uczniami z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie psychologiczno-pedagogicznej pomocy dla uczniów oraz ich rodziców,
  • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i rewalidacyjnych,
  • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych oraz psychofizycznych predyspozycji uczniów z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie.

Warto jednak zaznaczyć, że zadania nauczyciela wspomagającego różnią się w zależności od indywidualnych potrzeb danego ucznia.

Nauczyciel wspomagający – praca z dokumentami

Zadania nauczyciela wspomagającego w dużej mierze dotyczą także sporządzania i uzupełniania dokumentacji. Osoba na tym stanowisku uczestniczy w opracowywaniu programów nauczania, Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Dodatkowo nauczyciel wspomagający na co dzień prowadzi dziennik pracy specjalisty, w którym odnotowuje m.in.:

  • podstawowe dane uczniów, którym udzielane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
  • tygodniowy plan zajęć ze szczegółowym opisem przeprowadzanych czynności w danym dniu – w tym m.in. informacje na temat kontaktów z osobami oraz instytucjami, z którymi nauczyciel podjął współpracę.

Nauczyciel wspomagający kwalifikacje

Praca nauczyciela wspomagającego jest bardzo wymagająca, dlatego osoby na tym stanowisku powinny odznaczać się wieloma cechami, niezbędnymi do efektywnego wykonywania obowiązków. Zestaw pożądanych umiejętności miękkich nie okaże się jednak wystarczający, aby rozpocząć pracę w takim charakterze.

nauczyciel wspomagający kwalifikacje

To, jakie kwalifikacje nauczyciel wspomagający musi zdobyć, aby być zatrudnionym na tym stanowisku, określa aktualnie Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Według tego aktu prawnego, osoba aspirująca do pracy jako nauczyciel wspomagający, kwalifikacje może zdobyć poprzez ukończenie studiów z zakresu pedagogiki specjalnej.

Nauczyciel wspomagający – jakie studia można ukończyć?

Z uwagi na fakt, iż w przepisach nie ma jasno sprecyzowanej formy zdobycia kwalifikacji, wiele osób zastanawia się jakie studia nauczyciel wspomagający może ukończyć, aby uzyskać uprawnienia do pracy na tym stanowisku. Otóż z rozporządzenia wynika, iż może je zajmować absolwent studiów I, II stopnia lub studiów podyplomowych. Najważniejszym kryterium są uzyskane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Może być to więc absolwent studiów podyplomowych m.in. z obszaru:

Część teoretyczną każdego z powyższych kierunków słuchacze mogą zrealizować w formie online – z dowolnego miejsca i o dowolnych porach. Studia przewidują 630 godzin zajęć, w tym 180 godzin praktyk. Absolwenci oprócz wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy zdobywają kwalifikacje pedagoga specjalnego, co uprawnia do podjęcia zatrudnienia jako nauczyciel wspomagający.