Kwalifikacje nauczycielskie studia podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Nad poprawnym realizowaniem obowiązków przez nauczycieli czuwa między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej, które bardzo dokładnie sprawdza reprezentowane przez nauczycieli kwalifikacje zawodowe. Dlatego też każda osoba decydująca się na wybór takiej ścieżki zawodowej powinna mieć świadomość idei swojej pracy oraz dobrego przygotowania do pełnienia funkcji nauczyciela. Pierwszym krokiem jest zdobycie uprawnień oraz niezbędnych kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego, które jest niezbędne do pracy zarówno w placówkach oświatowych publicznych, jak i tych prywatnych.

Na rynku obecnie wiele placówek oferuje studia i kursy z zakresu przygotowania pedagogicznego – warto zwracać uwagę czy program takich kursów jest adekwatny do wymagań MEN oraz wytycznych reformy oświaty oraz w jaki sposób realizowane są zajęcia. Czy aby uzyskać niezbędne kwalifikacje nauczycielskie wystarczą studia podyplomowe, a jeśli tak, to jakie? Studia licencjackie lub magisterskie są niezbędne w tym zawodzie, ale istotne są także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Takie możemy uzyskać w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, gdzie realizowane są w formie online. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji uczelni wyższych. Studia realizowane z wykorzystaniem nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest e-learning (platforma edukacyjna) prowadzone są zgodnie z wytycznymi i wymogami nadrzędnych ministerstw (m.in. MEN oraz MNiSW), co gwarantuje wysoką jakość kształcenia oraz kompleksowe przygotowanie do zawodu. W trakcie studiów podyplomowych trwających 3 semestry realizowane jest 270 godzin kształcenia teoretycznego (obejmującego zagadnienia między innymi z postaw pedagogiki, dydaktyki, elementów psychologii). Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych w ilości minimum 150 godzin, co pozwala na praktyczne przećwiczenie umiejętności oraz zdobytych kompetencji zawodowych.

Każdy z absolwentów studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego po zaliczeniu kierunku (poprzez zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem oraz spełnieniu tak zwanych efektów kształcenia, czyli między innymi odbyciu praktyk zawodowych) otrzymuje stosowne świadectwo ukończenia studiów zgodnie z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na określonym wzorze. Świadectwo potwierdza uzyskanie uprawnień pedagogicznych do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela – nie ma nim informacji, ze studia realizowane były w formie zdalnej (a więc świadectwo nie różni się od dokumentów uzyskiwanych po zakończeniu studiów stacjonarnych). Odbycie studiów z przygotowania pedagogicznego otwiera bardzo szerokie perspektywy zawodowe oraz gwarantuje znalezienie pracy jako nauczyciel w dowolnie wybranych podmiotach oświatowych.